Officersförbundet kommenterar dom för vådaskott

En specialistofficer på Ledningsregementet dömdes igår till 40 dagsböter i Uppsala tingsrätt efter ett vådaskott. Officersförbundet uppfattar att det är olyckligt att Försvarsmakten i detta fall valt att fokusera ensidigt på den enskilde vid händelsen utan att se helheten som föregick skottet.

Officersförbundet noterar, efter läsning både av den lokala avvikelserapporten och tingsrättens dom, att fem säkerhetsbarriärer brustit innan olyckan skedde.

Tre faktorer samspelar

– Ser man på tillbud generellt är det oftast tre faktorer som samspelar: människa, teknik och organisation. Trots det är det vanligt att Försvarsmakten väljer att endast följa upp ansvaret i det sista ledet i skeendet – den enskilda individen längst ut på linan, säger Lars Fresker, förbundsordförande i Officersförbundet.

Den första brustna barriären är att den dömde själv anmält bristande dagsform. Den andra är en ny lokal bestämmelse som föreskrev att vapnen skulle förvaras med uppspänd mekanism (i strid med centrala bestämmelser inom FM). Den tredje är att magasinen förvarades laddade i den nyttjade kassunen. Den fjärde är att specialistofficeren stoppade ett laddat magasin i vapnet i tron om att det var tomt samt gör mantelrörelse. Den femte och sista är att vederbörande avlossade vapnet i tron att det var en blindavfyrning.

Processen ska vara känd för alla

– Ansvaret för ett vapens hanterande vilar alltid hos den enskilde, fast samtidigt får man inte blunda för att olyckan är ett resultat av flera aktörers beslut och miljön där vapnet hanterats. För att komma vidare och få bättre verksamhetssäkerhet måste helheten utredas, inte bara den felande individen. Utbildar vi oss för dåligt idag? Är tempot för högt? Är säkerhetsarbetet korrekt strukturerat? säger Lars Fresker.

Officersförbundet anser även att processen för anmälan och utredning vid tillbud måste vara känd för samtliga anställda, så att de anställda kan uppleva en trygghet i vardagen och på så vis bli delaktiga i att bygga upp en lärande säkerhetskultur i Försvarsmakten.

– Personalen måste vara trygg med att den blir rättvist behandlad i Försvarsmakten. Det finns en vedertagen gång för hur händelser ska utredas och ansvar fastställas – en kedja som går via Försvarets personalansvarsnämnd (FPAN). Den gången har inte följts i detta fall, säger Lars Fresker.

Den dömde officeren har erhållit rättshjälp av Officersförbundet. Analys av domen pågår. Inget beslut har ännu fattats om domen kommer att överklagas. 

 

Förbundet fokuserar på säkerheten

Officersförbundet arbetar sedan flera år med att stärka verksamhetssäkerheten i Försvarsmakten. Förbundsmötet 2011, där medlemmarna beslutar förbundets inriktning för de kommande tre åren, beslutade att förbundet under denna mandatperiod ska satsa på att försöka få Försvarsmakten att röra sig från en straffande kultur i riktning mot en lärande kultur.

Under nästa år kommer förbundet att arrangera seminarier kring verksamhetssäkerhet. Förbundets rapport ”Ett säkert försvar?” från 2008 var i mångt och mycket ett startskott för förbundets nuvarande arbete med arbetsmiljö och verksamhetssäkerhet.

Officersförbundet tillhandahåller även utbildning i arbetsmiljörätt till medlemmar med chefsansvar.